Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Thuế

Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008

Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008

TT 103/2014/TT-BTC của BTC Về Thuế Nhà Thầu

Thông Tư 103/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam

TT 92/2015/TT-BTC về Sửa Đổi Bổ Sung Một số điều của Thuế GTGT_TNDN_TNCN_Quan Lý Thuế

TT 92/2015/TT_BTC ngày 15/6/2015 Của Bộ Tài CHính Về HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH; HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN QUY ĐỊNH TẠI LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC...

TT 151/2014/TT-BTC Hướng Dẫn Sửa Đổi, BỔ Sung Một Số điều về Thuế TNCN_GTGT_TNDN

TT 151/2014/TT-BTC Ngày 10/10/2014 của BTC Về Việc Hướng Dẫn Sửa Đổi, BỔ Sung Một Số điều về Thuế TNCN_GTGT_TNDN

TT 119/2014/TT-BTC Hướng Dẫn Sửa đổi Bo Sung một số điều Về Thuế TNCN_GTGT_TNDN

TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC về Việc Hướng Dẫn Sửa đổi Bo Sung một số điều Về Thuế TNCN_GTGT_TNDN

TT 128/2014/TT-BTC của BTC Hướng dẫn về Viêc Giảm thuế TNCN Đối Với Làm Việc Tại Khu Kinh tế

Thông tư 128/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 Của BTC về việc Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế

TT 111/2013/TT-BTC của BTC Hướng Dẫn NĐ 65/2013/NĐ-CP về Thuế TNCN

Thông Tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của L...

NĐ 65/2013/NĐ-CP Của Chính Phủ Hướng Dẫn Luật Thuế TNCN

Nghị Định 65/2013/NĐ-CP Ngày 27/6/2013 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Luật số 71/2014/QH13: Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Luật Về Thuế

Luật số: 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ

Luật Thuế TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 Về việc Sửa đổi Bổ sung Luật Thuế TNCN 2007

Luật Thuế TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 Về việc Sửa đổi Bổ sung Luật Thuế TNCN 2007

Trang 8 / 11
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Chính Sách Thuế GTGT Khi Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp Điểm Mới Của Thông tư số 87/2018/TT-BTC Ngày 27/9/2018 Về Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Hành Chính Thuế Tuyển dụng thực tập sinh năm 2019 (đợt 2) VIETVALUES tổ chức dã ngoại 2015 Ngày hội gia đình VIETVALUES GROUP VIETVALUES’s CUP 2013 – chia sẻ niềm vui, hạnh phúc Hoạt động thiền nguyện tại Trà Vinh 10/11/2012 VIETVALUES Cup lần 4 năm 2012 VIETVALUES TỔ CHỨC YEAR END PARTY 2017