Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Chi phí tài chính

NĐ 55/2013/NĐ-CP Quy Định Về Cấp Phép Hoạt Động Cho Thuê Lại Lao Động Và Danh Mục Ngành Nghề Thực Hiện Cho Thuê Lại Lao Động

NĐ 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 Của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Tải xuống