Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Chi phí tài chính

NĐ 27/2014/NĐ-CP Quy Định Về Lao Động Là Người Giúp Việc

Nghị Định 27/2014/NĐ-CP Ngày 7/4/2014 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình

Tải xuống