Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Chi phí tài chính

TT 01/2010/TT-BTC Quy Định Chi Tiêu Tiếp Khách Nước Ngoài Của Các Cơ Quan Đơn Vị Nhà Nước

Thông tư 01/2010/TT-BTC Ngày 6/1/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; chế độ chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức

Trang 12 / 12