Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Các quy định khác

TT 42/2013/TT-BTC Quy Định Mức Thu, Chế Độ Thu, Nộp Quản Lý Phí trong Hoạt động Trọng Tài Thương Mại

Thông Tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại

Tải xuống