Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Các quy định khác

TT 15/2016/TT-BKHĐT Về Hướng Dẫn Lập Hồ sơ Mời Sơ tuyển, Hồ sơ Mời Thầu Lựa Chọn Nhà Đầu Tư Thực Hiện Dự Án Đầu Tư Theo Hình Thức Đối Tác Công Tư

Thông Tư 15/2016/TT-BKHĐT ngay 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Tải xuống