Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Các quy định khác

TT 14/2016/TT-BKHĐT Quy định Chi Tiết Lập Hồ Sơ Mời Thầu Dịch Vụ Phí Tư Vần

Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT Ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn

Tải xuống