Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Các quy định khác

Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định Về Lựa Chọn Nhà Thầu theo Luật Đấu Thầu

Nghi định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Tải xuống