Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Các quy định khác

Nghị Định 30/2015/NĐ-CP Quy Định về Lựa Chọn Nhà Đầu Tư Thepo Luật Đấu Thầu

Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Tải xuống