Mang tri thức phục vụ khách hàng

Tin Tức Hoạt Động

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Hoạt động chuyên nghiệp

UBCK NN CHẤP THUẬN CHO VIETVALUES KIỂM TOÁN ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2017

Ngày 18/11/2016, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam (UBCKNN VN) đã ban hành quyết định số 1280/QĐ-UBCK về việc chấp thuận công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn CHUẨN VIỆT – VIETVALUES, thành viên của hãng kiểm toán REANDA,  được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017.